plattegrond stynsgea

Geschiedenis

WILLEM BARTEL van der KOOI

Deze kunstschilder is op 13 mei 1768 geboren in Augustinusga, als zoon van Binne Willems gezworen klerk aan de griffie van de grietenij Achtkarspelen. Al als kind tekende hij levensgrote figuren in het zand en boetseerde hij beeldjes van klei. Later ging hij een half jaar in de leer bij verwer Been Alberts Faber van Blauwverlaat. Hij kreeg in Leeuwarden o.a. les van Verrier en Beekkerk zijn oudst bekende werk is “Herbergiersechtpaar Hotse Johannes van der Veen en Klaske Sybrens Ruardi. Dit schilderij in bezit van het Fries museum toont deze echtelieden welke eigenaar waren van de herberg tevens regthuys in Augustinusga.

Samen met zijn vriend D.J. Ploegsma zou hij een reis maken naar de kunst academie in Düsseldorf, door het overlijden van Ploegsma en de onzekere tijd rond 1795 werd pas veel later deze reis twee keer ondernomen.

Willem Bartel van der Kooi was o.a representant bij de staten van Friesland tijdens de Patriottische tijd, en hij was aangesteld tot Lector in de tekenkunst aan de Universiteit van Franeker. Hier heeft hij verschillende professoren en hun familie geportretteerd. Mede door Van Der Kooi zijn optreden zijn tijdens de Patriottische omwenteling in 1795 de schilderijen van de Nassau’s uit het Stadhouderlijkhof te Leeuwarden bewaard gebleven. In drie kisten werden 25 kleinere werken naar Augustinusga vervoerd en opgeslagen in zijn ouderlijke woning. De mans hoge portretten in het hof werden afdekt met houten schotten.
Zijn naam werd pas echt gevestigd na het winnen van een wedstrijd uitgeschreven door de toenmalige Koning van Holland “Lodewijk Napoleon” met het schilderij “De Minnebrief”.

Na het einde van de Franse tijd schilderde Van der Kooi verschillende staatsieportretten van de nieuwe Koning Willem I. Ook heeft hij Eise Eisinga uit Franeker die het oudst nog bestaande planetarium van de wereld heeft gemaakt geschilderd.

Na zijn tijd in Franeker is Willem Bartel verhuisd naar Leeuwarden en vestigde zich in het geboortehuis van Saskia van Uylenburgh de vrouw van Rembrandt aan de Ossekop. Van der Kooi overleed in 1836 op 14 juli in zijn toenmalige woning aan de St. Jacobsstraat in de Friese hoofdstad. Hij werd bijgezet in het familiegraf van zijn schoonfamilie bij de Kruiskerk te Burgum.
Hij liet tot voor zover bekend een ouvre van 283 werken na.